vineri, 20 noiembrie 2015

Programul ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ, la SubcetateDin ce în ce mai mulți membri ai comunitații rurale în care trăim se confruntă cu probleme sociale și economice ca rezultat al crizei naționale prin care trecem. Copiii implicați în proiect provin din familii cu probleme sociale sau economice. Fără persoane adulte care să îi ghideze sau să îi sfătuiască, acești copii au puține oportunitați de a-și dezvolta personalitatea și abilitățile.
Proiectul propus tinde să contribuie la soluționarea unei probleme majore cu care se confruntă comunitatea din localitatea Subcetate, jud. Harghita, anume lipsa potențialului educațional al zonei, acest deficit conducând la probleme de regres a mentalității și a comportamentului atât a elevilor, cât și a membrilor comunității. Un grup de profesori inimoși îndrăznesc să spere că viitorul este totuși al celor ce cred în frumusețea propriilor vise. Dorim să dăm aceleași șanse de a-și îndeplinii visele și copiilor comunității comunei noastre. Dreptul la o educație corectă și la egalitate de șanse cu elevii din mediul urban, ne determină să facem acest demers.
Programul “Școală după Școală” se pliază pe nevoile stringente din comunitatea noastră, generând efecte pozitive de comportament, precum: toleranță, integrare în social, continuitate în activități școlare. Programul “Școală după Școală” pentru elevii mici este un serviciu adus comunităţii, nesubstituindu-se  familiei, dar  ajutând  părinţii care se implică în desfăşurarea  programului.
Activitatea noastră va fi un adaos educaţional de tip instituţional, subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală.

Beneficiarii direcți sunt elevii aflați în situații de risc (risc de abandon școlar, situație financiară precară, familie monoparentală, familie numeroasă) din clasele pregătitoare până în clasa a VIII-a de la liceul “Miron Cristea” din Subcetate.

Beneficiari indirecți: comunitatea, școala ca organizație , voluntarii, cadrele didactice participante.
Pe fondul dorinţelor manifestate de părinţi şi elevi, programul SDS oferă într-un cadru integrat, modern şi competitiv:
- activităţi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive;
- sprijin în autocunoaştere şi intercunoaştere prin activităţi de dezvoltare emoţională şi socială
- activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
- activităţi de dezvoltare a imaginaţiei şi creativităţii copiilor;
- activitati de prevenire a eşecului şi abandonului şcolar activitati de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor;
- activități de socializare şi petrecere a timpului liber în colaborare cu şcoala;
- activități de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Organizarea Programului “Școală după Școală”
Programul SDS se organizează prin decizie a Consiliului de administraţie al şcolii.
Programul SDS este elaborat pe baza unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice, a comunităţii locale şi a organizaţiilor partenere.
Comisia SDS, împreună cu psihologul şcolar, elaborează un program de promovare a ofertei educaţionale prin pachete de activităţi pentru părinţi şi elevi.
Activităţile din cadrul programului SDS se vor desfăşura pe grupe de elevi, constituite pe nivel de vârstă şi pe baza opţiunilor elevilor, consiliaţi de reprezentanţii lor legali, la propunerea şi recomandarea cadrelor didactice din unitatea noastră şcolară.
Programul “Școală după Școală” se desfăşoară în continuarea programului şcolar şi va fi organizat de luni până vineri.
Activităţile programului SDS se vor derula în spaţii special amenajate, care să corespundă unui mediu propice dezvoltării armonioase a copilului şi a realizării tuturor activităţilor cu caracter specific.
Programul se desfăşoară pe grupe.
Elevii beneficiază de o masă caldă la prânz.

Rezultatele scontate în urma desfășurării proiectului
Impactul proiectului asupra sistemului de relații atât la nivel de instituții cât și la nivelul colectivității, elevi și părinți, va fi unul pozitiv, îmbunătățind normele de conduită, metodele de colaborare, cât și mentalitatea la nivel de comunitate. Datorită acestor efecte nivelul de cultură al elevilor va fi unul îmbunătățit vizibil.

a. Competențele elevilor urmărite prin activităţile propuse în cadrul programului SDS:
- la nivel cognitiv: asimilare, aprofundare şi extindere a cunoştinţelor specifice etapei achiziţiilor fundamentale şi a celei de dezvoltare;
- la nivel afectiv: dezvoltarea sensibilităţii elevilor, dezvoltarea inteligenţei emoţionale a acestora, a capacităţilor empatice;
- la nivel comportamental: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de interrelaţionare, de autocontrol emoţional; la nivel participativ: cultivarea şi dezvoltarea sentimentelor de responsabilitate, de asumare şi implicare directă în realizarea unei sarcini; însuşirea şi valorificarea conştientă a unui set de valori etice universale.

b. Impactul asupra cadrelor didactice se va concretiza prin:
- experiența dobândită pe parcursul derulării proiectului și prin consolidarea relației cadru didactic-elev-părinte.
- creșterea gradului de calificare a cadrelor didactice și a personalului de colaborare
c. La nivelul comunității, programul vizează:
- Dezvoltarea interesului părinților față de viața școlii
- Sensibilizarea autorităților locale cu privire la dificultățile întâmpinate în instruirea elevilor proveniți din grupuri vulnerabile
- Impact pozitiv asupra școlii ca organizație (creșterea capacității instituționale, creșterea prestigiului în comunitate) și asupra celorlalte unități școlare  prin diseminarea bunelor practici identificate prin proiect

Indicatori precişi de performanţă din care să rezulte: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori.

Obiective specifice
- Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară ;
- Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
- Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară ;
- Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu;
- Creşterea gradului de accesibilitate pentru familiile care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor;
- Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;
- Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a accepta diversitatea;
- Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului  mic din familia prea ocupată;
- Reducerea factorilor generatori de situaţii de risc;
- Optimizarea  randamentului de integrare al şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup;
- Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Indicatori de performanță:
Cunoștințe
- cunoștințe mai bune legate de o anumită disciplină
- o mai bună perspicacitate în aplicațiile practice
- o întelegere crescută a disciplinelor studiate
Atitudine
- elevul are inițiativa de a cunoaște mai mult privind disciplinele studiate
- elevul pune mai multe întrebări în timpul orelor
- elevul este mai activ, arată mai multă motivare
Valori
- elevul este mai orientat spre binele clasei, al școlii

Monitorizarea programului
Monitorizarea personalului didactic implicat în derularea programului SDS se va face astfel :
- personalul didactic care efectuează orele din programul SDS fără beneficii materiale, va semna o condică a programului
- prezența zilnică a tuturor persoanelor implicate în program  va fi monitorizată pe baza unui jurnal de prezență de care va răspunde coordonatorul de program
- activitatea desfășurată de către cadrele didactice va fi monitorizată pe baza evaluării portofoliilor,  a mapelor educaționale ale acestora
- la sfârșitul fiecărui semestru se va prezenta Consiliului profesoral un raport de analiză a activității de către fiecare responsabil pe domeniile de activitate incluse în program.
Monitorizarea elevilor se va face pe baza jurnalelor de prezență ale grupelor completate de către cadrele didactice. Absența elevilor de la orelele de program va fi comunicată  telefonic părinților de către secretariatul școlii. Fiecare elev va deține un caiet de corespondență cadre didactice-părinți.
Monitorizarea gradului de satisfacție a părinților, respectiv a comunității se va realiza prin:
- chestionare adresate părinților și reprezentanților comunității locale
- monitorizarea numărului de voluntari din rândul părinților
- monitorizarea numărului de elevi care participă la program
- responsabilitatea pentru monitorizare revine Direcțiunii, învățătoarelor și Comitetului reprezentativ al părinților

Niciun comentariu: