vineri, 20 noiembrie 2015

Programul ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ, la SubcetateDin ce în ce mai mulți membri ai comunitații rurale în care trăim se confruntă cu probleme sociale și economice ca rezultat al crizei naționale prin care trecem. Copiii implicați în proiect provin din familii cu probleme sociale sau economice. Fără persoane adulte care să îi ghideze sau să îi sfătuiască, acești copii au puține oportunitați de a-și dezvolta personalitatea și abilitățile.
Proiectul propus tinde să contribuie la soluționarea unei probleme majore cu care se confruntă comunitatea din localitatea Subcetate, jud. Harghita, anume lipsa potențialului educațional al zonei, acest deficit conducând la probleme de regres a mentalității și a comportamentului atât a elevilor, cât și a membrilor comunității. Un grup de profesori inimoși îndrăznesc să spere că viitorul este totuși al celor ce cred în frumusețea propriilor vise. Dorim să dăm aceleași șanse de a-și îndeplinii visele și copiilor comunității comunei noastre. Dreptul la o educație corectă și la egalitate de șanse cu elevii din mediul urban, ne determină să facem acest demers.
Programul “Școală după Școală” se pliază pe nevoile stringente din comunitatea noastră, generând efecte pozitive de comportament, precum: toleranță, integrare în social, continuitate în activități școlare. Programul “Școală după Școală” pentru elevii mici este un serviciu adus comunităţii, nesubstituindu-se  familiei, dar  ajutând  părinţii care se implică în desfăşurarea  programului.
Activitatea noastră va fi un adaos educaţional de tip instituţional, subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală.

Beneficiarii direcți sunt elevii aflați în situații de risc (risc de abandon școlar, situație financiară precară, familie monoparentală, familie numeroasă) din clasele pregătitoare până în clasa a VIII-a de la liceul “Miron Cristea” din Subcetate.

Beneficiari indirecți: comunitatea, școala ca organizație , voluntarii, cadrele didactice participante.
Pe fondul dorinţelor manifestate de părinţi şi elevi, programul SDS oferă într-un cadru integrat, modern şi competitiv:
- activităţi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive;
- sprijin în autocunoaştere şi intercunoaştere prin activităţi de dezvoltare emoţională şi socială
- activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
- activităţi de dezvoltare a imaginaţiei şi creativităţii copiilor;
- activitati de prevenire a eşecului şi abandonului şcolar activitati de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor;
- activități de socializare şi petrecere a timpului liber în colaborare cu şcoala;
- activități de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Organizarea Programului “Școală după Școală”
Programul SDS se organizează prin decizie a Consiliului de administraţie al şcolii.
Programul SDS este elaborat pe baza unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice, a comunităţii locale şi a organizaţiilor partenere.
Comisia SDS, împreună cu psihologul şcolar, elaborează un program de promovare a ofertei educaţionale prin pachete de activităţi pentru părinţi şi elevi.
Activităţile din cadrul programului SDS se vor desfăşura pe grupe de elevi, constituite pe nivel de vârstă şi pe baza opţiunilor elevilor, consiliaţi de reprezentanţii lor legali, la propunerea şi recomandarea cadrelor didactice din unitatea noastră şcolară.
Programul “Școală după Școală” se desfăşoară în continuarea programului şcolar şi va fi organizat de luni până vineri.
Activităţile programului SDS se vor derula în spaţii special amenajate, care să corespundă unui mediu propice dezvoltării armonioase a copilului şi a realizării tuturor activităţilor cu caracter specific.
Programul se desfăşoară pe grupe.
Elevii beneficiază de o masă caldă la prânz.

Rezultatele scontate în urma desfășurării proiectului
Impactul proiectului asupra sistemului de relații atât la nivel de instituții cât și la nivelul colectivității, elevi și părinți, va fi unul pozitiv, îmbunătățind normele de conduită, metodele de colaborare, cât și mentalitatea la nivel de comunitate. Datorită acestor efecte nivelul de cultură al elevilor va fi unul îmbunătățit vizibil.

a. Competențele elevilor urmărite prin activităţile propuse în cadrul programului SDS:
- la nivel cognitiv: asimilare, aprofundare şi extindere a cunoştinţelor specifice etapei achiziţiilor fundamentale şi a celei de dezvoltare;
- la nivel afectiv: dezvoltarea sensibilităţii elevilor, dezvoltarea inteligenţei emoţionale a acestora, a capacităţilor empatice;
- la nivel comportamental: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de interrelaţionare, de autocontrol emoţional; la nivel participativ: cultivarea şi dezvoltarea sentimentelor de responsabilitate, de asumare şi implicare directă în realizarea unei sarcini; însuşirea şi valorificarea conştientă a unui set de valori etice universale.

b. Impactul asupra cadrelor didactice se va concretiza prin:
- experiența dobândită pe parcursul derulării proiectului și prin consolidarea relației cadru didactic-elev-părinte.
- creșterea gradului de calificare a cadrelor didactice și a personalului de colaborare
c. La nivelul comunității, programul vizează:
- Dezvoltarea interesului părinților față de viața școlii
- Sensibilizarea autorităților locale cu privire la dificultățile întâmpinate în instruirea elevilor proveniți din grupuri vulnerabile
- Impact pozitiv asupra școlii ca organizație (creșterea capacității instituționale, creșterea prestigiului în comunitate) și asupra celorlalte unități școlare  prin diseminarea bunelor practici identificate prin proiect

Indicatori precişi de performanţă din care să rezulte: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori.

Obiective specifice
- Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară ;
- Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
- Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară ;
- Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu;
- Creşterea gradului de accesibilitate pentru familiile care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor;
- Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;
- Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a accepta diversitatea;
- Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului  mic din familia prea ocupată;
- Reducerea factorilor generatori de situaţii de risc;
- Optimizarea  randamentului de integrare al şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup;
- Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Indicatori de performanță:
Cunoștințe
- cunoștințe mai bune legate de o anumită disciplină
- o mai bună perspicacitate în aplicațiile practice
- o întelegere crescută a disciplinelor studiate
Atitudine
- elevul are inițiativa de a cunoaște mai mult privind disciplinele studiate
- elevul pune mai multe întrebări în timpul orelor
- elevul este mai activ, arată mai multă motivare
Valori
- elevul este mai orientat spre binele clasei, al școlii

Monitorizarea programului
Monitorizarea personalului didactic implicat în derularea programului SDS se va face astfel :
- personalul didactic care efectuează orele din programul SDS fără beneficii materiale, va semna o condică a programului
- prezența zilnică a tuturor persoanelor implicate în program  va fi monitorizată pe baza unui jurnal de prezență de care va răspunde coordonatorul de program
- activitatea desfășurată de către cadrele didactice va fi monitorizată pe baza evaluării portofoliilor,  a mapelor educaționale ale acestora
- la sfârșitul fiecărui semestru se va prezenta Consiliului profesoral un raport de analiză a activității de către fiecare responsabil pe domeniile de activitate incluse în program.
Monitorizarea elevilor se va face pe baza jurnalelor de prezență ale grupelor completate de către cadrele didactice. Absența elevilor de la orelele de program va fi comunicată  telefonic părinților de către secretariatul școlii. Fiecare elev va deține un caiet de corespondență cadre didactice-părinți.
Monitorizarea gradului de satisfacție a părinților, respectiv a comunității se va realiza prin:
- chestionare adresate părinților și reprezentanților comunității locale
- monitorizarea numărului de voluntari din rândul părinților
- monitorizarea numărului de elevi care participă la program
- responsabilitatea pentru monitorizare revine Direcțiunii, învățătoarelor și Comitetului reprezentativ al părinților

Festivalul de Teatru: „Confesiuni despre viață și artă”- 2015


Festivalul Județen de Teatru al elevilor, desfășurat în data de 13 noiembrie 2015, la Căminul Cultural din Sărmaș, este un proiect inițiat de Liceul „MIRON CRISTEA” din Subcetate, în colaborare cu I.S.J Harghita, cu Primăria Comunei Subcetate și cu Asociaţia de Tineret „Ecoul Subcetate.
Obiectivele urmărite sunt: cultivarea interesului pentru arta dramatică a elevilor și a cadrelor didactice, promovarea spiritului de competiție în rândul elevilor cu talent artistic implicați direct în punerea în scenă a unor piese de teatru/ scenete/monologuri, dezvoltarea aptitudinilor creative a elevilor participanți la festival, prin jocul scenic, prin realizarea de decoruri și costume personalizate, creșterea gradului de interrelaționare între elevii și cadrele didactice din fiecare scoală participantă la acest proiect, dar și între elevi și cadre didactice din școli diferite, precum și între scoală si comunitate. Scena, spectacolul, competiția îi învață pe tinerii interpreți să îşi stăpânească emoţiile şi să-şi educe caracterul.
Ideea acestui proiect are la bază o tradiție remarcabilă a teatrului de amatori și a teatrului școlar la Subcetate. S-au pus în scenă, de-a lungul vremii, începând din perioada interbelică, numeroase scenete și piese de teatru care, pe lângă finalitățile educative și culturale, au creat plăcute momente recreative, de bucurie și de consolidare a unor prietenii.
a. Încă în 1935, liceenii și studenții aflați în vacanță au pregătit spectacolul Ivan Turbincă, de Ion Creangă; în 1944, la Sf. Dumitru, au pus în scenă piesa Sarea pământului, de Victor Eftimiu.
După război, s-a cultivat din nou gustul pentru teatrul de amtori, ceea ce a făcut ca la Subcetate să poposească anual trupe de profesioniști în turneu prin țară, Teatrul din Turda, Târgu-Mureș, Sfântu Gheorghe și chiar Teatrul Național din București (1966).
De menționat este faptul că unul dintre dascălii școlii din Subcetate, Gavriluț Urzică, a scris, tipărit și pus în scenă (1945-1948) câteva piese de teatru: Jerfește-ți avutul pentru țară, Sărmani orfani, Puterea rugăciunii. Titlurile sugerează suficient mesajul lor educativ: iubirea pentru țară, pentru semeni și pentru credința străbună.
Între 1955-1965, dascălii din localitate au pus în scenă: Mitrea Cocor, după romanul lui Mihail Sadoveanu, Soacrea cu trei nurori, de Ion Creangă, Ulciorul cu apă, Zestrea Ilenuței, Cu oiștea în gard.
Tinerii din localitate și elevii liceului au pus în scenă piese precum: Năpasta de I. L. Caragiale, Nota zero la purtare (1968-1969), Comedie cu oltenii (1972), O femeie ca multe altele (1975), Frumoasele olandeze (1978), Drumul încrederii de George Genoiu (1986), Boul și vițeii de Ion Băieșu (1988).
Sub deviza „Teatrul învață și civilizează” (V Hugo), începând cu anul 2002, s-a organizat la Subcetate, cu ocazia Zilelor Școlii, un Festival de Teatru. A fost o experiență frumoasă, emoționantă, rodnică, de neuitat pentru elevi, cadre didactice și comunitate. A fost una dintre activitățile cele mai așteptate, cele mai antrenante, la care participau elevii din toate clasele școlii. O zi era conscrată concursului, altă zi pentru gala laureaților și premiere a câștigătorilor pe categorii de vârstă.
Plecând de la această experiență remarcabilă, am gândit acest proiect școlar în care să antrenăm și colective de elevi și profesori din alte școli cu deschidere spre acest gen de spectacol.
S-au înscris în festival următoarele școli: Liceul teoretic „Sfântul Nicolae” din Gheorgheni, Școala Gimnazială „Miron Cristea” din Toplița, Școala Gimnazială „Sfântul Ilie” din Toplița, Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” din Toplița, Școala Gimnazială „O. C. Tăslăuanu” din Bilbor, Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” din Sărmaș și Liceul „Miron Cristea” din Subcetate. Au participat 78 concurenți, 15 cadre didactice și 20 de voluntari.
Juriul – formar din inspector școlar prof. Dorina Morar-Drăghici, inspector școlar prof. Lucica Erdei, prof. Costel lazăr, directorul Centrului Cultural Toplița, d-na Mariana Sbanca, reprezentant al Primăriei Subcetate și prof. Vasile Rusu, președintele Asociației de tineret „Ecoul” din Subcetate – a deliberat decernarea următoarelor premii:

La secțiunea TEATRU:
         1. INTERPRETARE
Premiul I: Liceul „Miron Cristea” Subcetate – „S.C. Aleluia S.R.L.” (David Bordea, Andreea Patka, prof. Dana Buzilă)
Premiul al II-lea: Liceul „Miron Cristea” Subcetate –„Deșteapta pământului” (David Bordea, Doța Ioana, Daniela Dragomir, Sergiu Dobrean; prof. Daniela Buzilă)
Premiul al III-lea: Șc. Gim. „Miron Cristea”, Toplița – „La bibliotecă” (Dragoș Pantea, Laurențiu Timar; prof. Anda-Elena Ianoși, Georgeta Lung)
         2. ORIGINALITATE
Premiul I: Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae, Gheorgheni – „La generation toxique” (Miruna Adam, Delia ilyes, Sonia oltean, Bianca Vîlcu, Iulian Belecciu, George Savu, Adelin Săcălean, Iustina Colceriu Dandu, Aurora laslău, Erik benedek, Alexandra Pandelea; prof. Simona Filip)
Premiul al II-lea: Liceul „Miron Cristea” Subcetate – „Judecarea lui Nică” (Andreea Tompea, Erik Roman, David Ciubucă, Crina Comiza, Ioana Cotfas, Iustin Oană, Andrei Vâlcan; prof. Ionela și Cristian Popa)
Premiul al III-lea: Șc. Gim. „Miron Cristea”, Toplița- „În autobuz”(Szasz Miklos, Andrada Peștean; prof. Anda-Elena Ianoși, Georgeta Lung)
         3. MIȘCARE SCENICĂ
Premiul I: Șc. Gim. „Miron Cristea”, Toplița- „Punctuație cu bucluc” (Csatlos Carmen, Pal Hunor, Ciprian Ilean; prof. Anda-Elena Ianoși, Georgeta Lung)
Premiul al II-lea: Șc. Gim. „Sf. Andrei” Sărmaș - „Familia Ronțăilă” (teatru de păpuși: Alex-dorin Gherman, Iazmina-Delia Pașcan, Alexandra-Daria Roșca, Diana Cosmina Dobrean, Paula Daniela Pârgaru; prof. Szebeni Monica, Alina Natea)
Premiul al III-lea: Șc. Gim. „Miron Cristea”, Toplița – „Spargere la bijuterie” (Ionuț Sabin Nuț, Laurențiu Mărginean, Ferencz Edmond, David Lupoiu, Bianca Peterlicean; prof. Anda-Elena Ianoși, Georgeta Lung)
La secțiunea POEZIE:
1.     CAPACITATEA DE A EMOȚIONA
Premiul I: Bianca Ioana Truța, Școala Gim. „O.C. Tăslăuanu Bilbor (îndr. Mihaela Vîlcan)– „Pentru un pachet de biscuiți, de A. Păunescu
Premiul al II-lea: Alexandra Andeea Lazăr, Școala Gim. „Sfântul Andrei” Sărmaș (îndr. Monica Szebeni) – „Balada unui greier mic”, de George Topârceanu
Premiul al III-lea: Crina Comiza, Liceul „Miron Cristea” Subcetate (prof. îndr. Claudia Ardelean) - „De azi sunt povară”, de Marinela Jurca
2.     ÎNȚELEGEREA TEXTULUI
Premiul I: Lorena Cotfas, Liceul „Miron Cristea” Subcetate (prof. îndr. Sandală Vodă)- „În gară” (monolog)
Premiul al II-lea: Victoria Pantea, Șc. Gim. „Miron Cristea”, Toplița (prof. îndr. Anda-Elena Ianoși)- „Mefisto” (monolog)
Premiul al III-lea: Ioana Cotfas, Liceul „Miron Cristea” Subcetate (prof. îndr. Claudia Ardelean) – „Mă întreb…” (monolog)
         3. ASUMAREA SITUAȚIEI
Premiul I: Laura Voicu, Școala Gim. „A Șaguna”, Toplița (prof. îndr. Carmen Bucur) – „Monolog”
Premiul al II-lea: Iustin Oană, Liceul „Miron Cristea” Subcetate (prof. îndr. Claudia Ardelean) – „Singurătatea omului”, de Omar Khayyam
Premiul al III-lea: Bianca Ioana Truța, Școala Gim. „O.C. Tăslăuanu Bilbor (îndr. Mihaela Vîlcan)–„Dușmancele”, de George Coșbuc.
La secțiunea MUZICĂ:
         1. INTERPTRETARE
Premiul I: Roxana Truță, Școala Gim. „A Șaguna”, Toplița (prof. îndr. Carmen Bucur) – „Dragu mi-i s-aud cântând”
Premiul al II-lea: Miruna Adam, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae, Gheorgheni (prof. îndr. Simona Filip) – „Hallelujah”
Premiul al III-lea: Daria Nan, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae, Gheorgheni (prof. îndr. Simona Filip) – „Blonde”
2. ATITUDINE SCENICĂ
Premiul I: Andreea-Nicoleta Nicuță, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae, Gheorgheni – „Hei, hai, vino!”
Premiul al II-lea: Delia Rusu, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae, Gheorgheni – „Terorista nr.1”
Premiul al III-lea: Cristina-Alexandra Sbanca, Șc. Sf. Ilie” Toplița (prof. îndr. Margareta Marc) – „Cine m-a făcut pe mine”
3. ORIGINALITATE
Premiul I: Grup (Ana Rus, Iasmina oană, Mirabela Dobrean, Maria Țifrea, Mirela Iozof,Dana Bajko, Roxana Ilisan, Cristina Istrate, Casandra Majlat, Andreea Morar), Liceul „Miron Cristea” Subcetate (prof. îndr. Daniela Buzilă) – „The cup song”
Premiul al II-lea: Delia Ilyes, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae, Gheorgheni – „Am drăguțul cât un goz”
Premiul al III-lea: Iulian Belecciu și Filimon Iulian, Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae, Gheorgheni – „Dincolo de moarte”
Premiile speciale au fost înmânate de doamna inspector școlar general adjunt Aurora Parfene și de doamna inspector școlar Dorina Morar-Drăghici.
Marele premiu al festivalului a revenit Liceului Teoretic „Sfântul Nicolae, Gheorgheni, pentru spectacolul „Țara lui Gufi” de Matei Vișniec (prof. îndr.: Simona Filip) și a fost înmânat de primarul comunei, prof. Ioan Rizea.
Mulțumim colectivului de profesori de la Liceul „Miron Cristea” pentru inițierea, coordonarea și derularea acestui proiect: Claudia Ardelean, Dragoș Cojocar, Vasile Rusu și Mirela Szocs; mulțumim Inspectoratului Școlar, Primăriilor din Subcetate și Sărmaș pentru efortul de a înțelege și susține realizarea lui; mulțumim școlilor partenere, conducerilor lor, cadrelor didactice și elevilor care au răspuns solicitării noastre; mulțumim prezentatorilor acestui festival: Ana-Alexandra Dobrean și Florin Bot; mulțumin corului „Intermezzo” al Liceului din Subcetate, condus de prof. Dragoș Pulhac.

Profesor Vasile Dobrean, directorul Liceului „Miron Cristea”, Subcetate


                                       Opinii despre festival:


A fost pentru prima dată când am jucat într-o scenetă prezentată în fața unui public atât de numeros. Au meritat emoțiile pe care le-am trăit pe scenă, dacă mă gândesc că echipa noastră a obținut premiul al II-lea.
Pregătirea spectacolului „Deșteapta pământului” a fost solicitantă, dar experiența a fost plăcută, pasionantă.
Îmi place teatrul și spectacolul.  Dana Dragomir, clasa a VIII-a

A fost o experiență interesantă, care sper să se repete. Am jucat în două piese: „Deșteapta pământului” și „S.C. Aleluia S.R.L”. Prima a obținut locul II, la originalitate, a doua, locul I la interpretare.  Un premiu special pentru interpretare am primit din partea Inspectoratului Școlar.
Mulțumesc organizatorilor pentru inițiativă, le urez putere de muncă pentru ca edițiile viitoare să fie mai ample și mai frumoase.
Consider că acest festival de teatru a contribuit la lărgirea orizontului cultural al elevilor.  David Bordea, clasa a VIII-a

Am jucat în piesa „Deșteapta pământului” și mi-a plăcut foarte mult. Vestea că noi vom deschide festivalul ne-a creat emoții, dar le-am învins. Am ocupat locul al doilea pentru interpretare, ceea ce ne-a încurajat foarte mult. Sper ca să jucăm piesa și cu altă ocazie. Doresc să retrăiesc asemenea experiențe frumoase.
Publicul a fost mulțumit de calitatea și de organizarea spectacolului.   Sergiu Dobrean, clasa a VIII-a

Eu am participat doar ca spectator și consider că am avut de învățat. Mi-a plăcut foarte mult și de aceea voi mai participa la astfel de spectacole. Monica Cotfas, clasa a VIII-a

Pentru început, ne-a plăcut ideea organizării unui festival de teatru. Au urmat pregătirile. Eram nerăbdătoare să particip. Am apreciat toate reprezentațiile de teatru, poeziile recitate și monologurile, interpreții de muzică populară și ușoară. A fost un spectacol divers, emoționant. M-am bucurat pentru colegii mei care au fost apreciați cu premii lăudabile. Cosmina Marcu, clasa a VIII-a

Elevi din mai multe școli au avut șansa să demonstreze talentul lor artistic, publicului și juriului. M-a impresionat potențialul artistic și efortul depus de elevii care au urcat pe scenă.
In final, corul „Intermezzo” al liceului nostru a ridicat sala în picioare. A fost foarte emoționant! Bianca Claudia, clasa a IX-a

A fost și pentru mine o experiență de neuitat. Am participat ca spectator, dar și pe scenă, împreună cu corul liceului. Aștept cu nerăbdare următoarea ediție a festivalului de teatru, dar și următoarea ocazie de a prezenta corul nostru. Viorel Moldovan, clasa a IX-a

Am apreciat nu doar teatrul, ci și cântecele populare interpretate de eleve îmbrăcate în minunate costume tradiționale românești. În afara bucuriilor oferite de spectacol, am avut ocazia să cunoaștem elevi de la alte școli și să legăm noi prietenii. Anca Natea, clasa a IX-a

Spectacolul s-a ridicat la nivelul așteptărilor spectatorilor. Noi, cei din corul liceului am participat ca invitați de onoare. Ne-am bucurat pentru aprecierea publicului care ne-a aplaudat ridicat în picioare. Mulțumim dirijorului nostru, domnul profesor Bogdan Pulhac. Felicitări organizatorilor și colegilor voluntari care au avut grijă ca totul să decurgă impecabil. Raluca Mureșan și Crina Ilisan, clasa a IX-a


                         Despre „Țara lui Gufi” de Matei Vișniec


Matei Vișniec (n. 29 ianuarie 1956, Rădăuți) este un poet și dramaturg român, activ în acest moment în Franța, cunoscut în special pentru scrierile sale în limba franceză. A studiat istoria și filozofia la Universitatea din București și a fost membru fondator al Cenaclului de Luni, coordonat de profesorul Nicolae Manolescu.
În 1987, fuge din România și cere azil politic în Franța, unde obține cetățenia franceză în 1993. În prezent locuiește la Paris, unde este jurnalist la Radio France Internationale, și colaborează la diferite alte reviste franceze.
După 1989, devine autorul cel mai jucat în România, în București și în provincie, la radio și la televiziune.
Matei Vișniec, probabil cel mai important dramaturg român contemporan, posedă și un vast registru tematic, nu doar o foarte personală libertate de vedenii, de viziune.“ (Mircea Iorgulescu)
Țara lui Gufi reprezintă o parabolă a condiției omului nevoit să trăiască orbit de ideologia unui regim totalitar. Gufi ar simboliza forța istoriei (care, nu de puține ori și cu precădere în ultimul secol, a încremenit într-un singur om) ce conduce individul la alienare, distrugându-i toate atributele umane. Cel puțin pentru cititorul român, morala textului devine transparentă.“ (Bogdan Crețu)

În „Ţara lui Gufi” toţi sunt orbi. Este vorba de o orbire în sens metaforic, ce trimite direct la la regimul de dictatură. Pretinzând că îi ferește de deziluzii, Gufi își condamnă supușii la „intuneric”, desființând culorile. Lumina și culorile reprezintă ideea de libertate.
Părerea Gufi, dictatorul, este că: „Orbii sunt cei mai fericiţi dintre oameni. Nu-şi bat capul cu nimic, nu au de umblat, nu au de alergat, nu au de întrebat...La ce bun să vadă? Văzul aduce numai necazuri. Azi vezi una, mîine alta... După ce vezi începi să fugi după ceea ce vezi ...Şi fugi şi fugi… Nu te mai saturi alergînd ... Toată viaţa fugi după lucrurile văzute şi niciodată nu le atingi cu adevărat. Nu există om mai fericit decât cel ce nu are nimic de dorit!”.
„Eliberarea" vine de la „lumină", de la perceperea „culorilor", lumina fiind simbolul cunoașterii.
Toate piesele scrise de Matei Vișniec ne dau ocazia de a descoperi frânturi din comportamentul omului în societate. Chiar dacă în „Țara lui Gufi” se vorbește despre un moment istoric terifiant – dictatura -, autorul o face într-un stil plin de umor. (DD)
 
 

miercuri, 4 noiembrie 2015

ACTIVITĂȚI: Excursie Brașov - Sinaia; Sărbătoarea comunei Subcetate

CUPRINS:
1. Excursie la Brașov. Jurnal de călătorie
2. La sărbătoarea comunei Subcetate


1. Excursie Brașov - Sinaia
Jurnal de călătorie

“Era o zi ploioasă și rece de toamnă când am plecat într-o excursie de două zile cu itinerariul Subcetate - Brașov – Sinaia – retur, împreună cu doamna dirigintă Sanda Vodă, doamna profesoară Daniela Buzilă și alți 10 colegi. După o călătorie lungă cu trenul, am ajuns la Brașov, unde ne-am cazat la un hotel din centru, după care am pornit la vizitarea orașului. Astfel în Brașov am vizitat următoarele obiective turistice: Centrul vechi al Brașovului, Piața Sfatului, Biserica Neagră, Turnul Alb și Turnul Negru, Strada Sforii.
Unul dintre cele mai interesante obiective turistice a fost Biserica Neagră, o biserică veghe de 500 de ani care are cea mai mare orgă și cel mai mare clopot mobil din România.” Cosmin Bălaj
„Ne-am plimbat prin piața Sfatului admirând frumusețea locului și am făcut fotografii cu un clown care era foarte amuzant. Am fost pe Strada Sforii – cea mai îngustă stradă din Europa, după care am străbătut aleile cetății Brașovului, vizitând Turnul Alb și Turnul Negru, de unde am admirat superba panoramă a acestui oraș”. Stefania Gavril


Pentru scurt timp, am poposit și într-un parc de joacă pentru copii, unde ne-am distrat grozav”.
Seara, ne-am petrecut-o în mallul Coresi unde am vizionat unul din filmele 3D „ The Walk și Marțianul”. Acest film mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-a deschis orizonturi noi de cunoaștere. Lorena Cotfas
În ziua următoare am plecat la Sinaia. Din trenul ce gonea spre acest superb orășel de munte, printre razele timide ale soarelui de dimineață, am admirat frumusețea inestimabilă a Munților Bucegi și Crucea din Vârful Caraiman care se întrezărea prin ceața densă ce-o învăluia. prof. Sanda Vodă
„La Sinaia, am vizitat „Muzeul de trenulețe” care conține machete foarte frumoase ce prezintă în miniatură viața acestui oraș și care m-a făcut să mă întorc pentru scurt timp în lumea copilăriei”. Bianca Teslovan
„Cel mai interesant și frumos obiectiv turistic a fost Castelul Peleș deoarece acesta m-a impresionat prin bogăție, picturile superbe și mai ales prin pasajele sale secrete”. Dan Dobrean

Tot la Sinaia am vizitat Muzeul de Științe Naturale care conține plante și animale specifice zonei montane prezentate într-o manieră interesantă. Bianca Cotea
Spectacolul oferit de natură, pe toată durata călătoriei, a fost impresionant. Dansul frunzelor în adierea vântului, covorul multicolor de frunze în tonuri de galben și roșu ce reflectau lumina, ne-au mângâiat simțurile. prof. Daniela Buzilă
„Această excursie a fost o experiență de neuitat, deoarece am cunoscut persoane și obiective turistice noi”. Gabriela Dobrean
„La întoarcerea acasă am avut un sentiment de regret deoarece mi-a plăcut foarte mult această călătorie și aș fi vrut să mai stăm”. Andreea Zămonea
“Mi-aș dori ca pe viitor să repetăm această experiență și să mai vizităm și alte locuri noi cel puțin la fel de interesante ca acestea”. Crina Ilisan

Excursia a avut loc în perioada 17-18 octombrie 2015, iar organizarea acesteia a răspuns dorinței exprimate de elevii clasei a IX-a A de a călători și de a petrece timpul liber într-o manieră deosebită, prin desfășurarea de activități recreative și de divertisment. Dintre obiectivele acestei excursii putem enumera: stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii, creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relațiilor de prietenie, stabilirea unui climat de încredere şi căldură sufletească , favorabil comunicării deschise şi unei bune socializări, crearea unor reguli de comportament responsabil între membrii grupului.
Coordonatorii excursiei, diriginte prof. Sanda Vodă, 
                                                          prof. Daniela Buzilă 

2. La hramul bisericii din SubcetatePe data de 26 octombrie este o sărbătoare foarte importantă pentru locuitorii acestei comune, Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, hramul bisericii din Subcetate.
Ca în fiecare an, la biserică ne-au binecuvântat cu prezența mai mulți preoți din diferite parohii învecinate.
Împreună cu domnul Bogdan Pulhac, profesorul nostru de cor, și cu domnul Dragoș Cojocar, profesorul nostru de religie, ne-am pregătit cât mai bine pentru a participa la Sfânta Liturghie prin cântări sfinte, îmbrăcați în portul nostru, tradițional românesc.
Pe lângă Slujba Sfintei Liturghii, am mai pregătit și câteva pricesne reprezentative pentru sărbătoarea noastră. Am dat dovadă de respect față de ceilalți și am încercat să fim cât mai buni.
Totul a iesit bine, la final fiind felicitați și chemați la câteva poze împreună cu părintele consilier episcopal, părintele paroh și profesorii noștri.
În fiecare an suntem și vom fi prezenți la această sărbătoare cu corul nostru de la Liceul “Miron Cristea” din Subcetate, prezentându-le locuitorilor comunei munca noastră și respectul pe care il avem față de această mare sărbătoare a noastră, a celor din Subcetate.
Gabriela Dobrean, clasa a IX-a